X

Ambassadeurs

Ambassadeurs Leefplezier inspireren en stimuleren waar zij kunnen anderen om in hun dagelijks werk het zorgen voor Leefplezier van kwetsbare mensen leidend te maken. In het Ambassadeursnetwerk Leefplezier delen zij kennis en ervaring.

In allerlei sectoren binnen en buiten de zorg zijn mensen te vinden die het werken vanuit de Leefpleziergedachte oprecht een warm hart toedragen. Zij delen de overtuiging dat aandacht voor Leefplezier voorop dient te staan in het dagelijks handelen van iedereen die betrokken is bij de zorg en hulp aan kwetsbare mensen. Een aantal van hen participeren als ambassadeur in het Ambassadeursnetwerk Leefplezier, waar we de krachten bundelen om samen het Leefplezierconcept te verspreiden. Dat biedt meerwaarde voor de ambassadeurs zelf, maar ook voor de kwetsbare mensen, hun familie en naasten, degenen die zorg en hulp verlenen en degenen die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van zorg- en hulpverlening.

Ambassadeurs Leefplezier zijn graag bereid om zich hiervoor in te zetten. Dat doen ze door mensen uit hun eigen netwerk enthousiast te maken voor Leefplezier en hen te stimuleren om vanuit het leefpleziergedachtegoed te gaan werken. Hoe ze dat doen en hoeveel tijd ze daaraan besteden bepalen de ambassadeurs zelf.

Een apart deel van deze website biedt de ambassadeurs een eigen forum voor uitwisseling van ervaringen, presentatie van praktijkvoorbeelden en het stellen van vragen.

Egbert Bosma

Heeft zich, vanuit een sociaal geneeskundige achtergrond, ruim veertig jaar in leidinggevende en bestuurlijke functies gericht op kwaliteit; van leven, van leefomgeving en van zorg- en dienstverlening. Altijd vanuit het perspectief van de ‘ontvanger’.

Samen met Leontien Giezen zijn, eerst vanuit Het Groene Kruis en vervolgens vanuit KITTZ, rond zorg, dienstverlening en wonen een breed scala aan vernieuwende projecten geëntameerd en geïmplementeerd. Het beschikbaar en bruikbaar maken van nieuwe inzichten en mogelijkheden voor de praktijk van alledag speelde hierbij een hoofdrol.  Nog steeds speelt kennis delen een belangrijke rol. Leefplezier voor kwetsbare ouderen, thuis of in een instelling, is momenteel speerpunt.

Leontien Giezen-Biegstraaten

Zet zich met veel passie in om voorwaarden te creëren die het makkelijker maken mensen die langdurig hulp of zorg nodig hebben, het leven te laten blijven leven zoals zij dat graag willen. Vanuit een verpleegkundige achtergrond heeft zij ruime ervaring opgedaan in het praktijkveld en leidinggevende functies in de Thuiszorg. Met veel enthousiasme werkte ze mee aan de ontwikkeling van nieuwe mogelijkheden op het terrein van wonen, dienstverlening en zorg in het mede door haar opgerichte KwaliteitsInsituut voor Toegepaste Thuiszorgvernieuwing (KITTZ).

Ze richt haar energie nu op Leefplezier voor kwetsbare ouderen waarbij de ontwikkeling van handreikingen voor onderwijs en de zorgpraktijk een belangrijke plaats hebben. Waaronder de e-learningmodule ‘Ken de Ander’.

Samen met Egbert Bosma heeft zij twee boekjes rond Leefplezier geschreven en uitgegeven: Leefplezier en Leefplezier voor Alledag.

Monique Spaltman

Communicatie, marketing en verandermanagement is haar vak. Ze werkt al een aantal jaren als zelfstandig adviseur voor diverse organisaties actief in toerisme, zorg, kunst en cultuur en is daarnaast directeur van Landgoed Verhildersum in Leens. Rode draad in haar werk is dat het een maatschappelijk belang dient. Zo werkt ze ook mee aan het verspreiden van het gedachtegoed en de materialen van Leefplezier in het zorgonderwijs, bij verplegers en verzorgers, mantelzorgers, bestuurders en in de politiek. Onder meer door sociale media in te zetten. Waarom doet ze dit? Monique zegt: “We bieden met www.leefplezier.nl gratis handvatten voor iedereen die de zorg voor kwetsbare mensen wil verbeteren. De wil om de zorg te verbeteren en meer uit te gaan van wat mensen gelukkig maakt – in plaats van zorg gerelateerde handelingen centraal te stellen – is er wel in veel organisaties. De vraag is vooral: hoe pakken we dat aan? De visie, e-learning modules en de materialen van Leefplezier bieden de praktische handvatten. Hoe meer mensen dat weten en ze gebruiken hoe beter! Anders kijken, denken en doen vanuit de werkelijke behoefte van de kwetsbare mensen waar het om gaat, maakt regels een stuk minder belangrijk en biedt ruimte voor leerplezier, werkplezier en vooral ook: Leefplezier. Dat gun ik iedereen!”

e-mail: m.spaltman@kpnplanet.nl  tel: 06 51258246

Hermien van Helsdingen

Eind jaren 70 begon ik mijn loopbaan in de zorg. Als verpleegkundige heb ik eerst gewerkt op diverse verpleegafdelingen in het ziekenhuis, daarna als opleidingsadviseur en leidinggevende. Na 20 jaar ben ik overgestapt naar de ouderenzorg waar ik ruim 15 jaar werkte, onder andere als manager van de regio Zwartewaterland bij Woonzorgconcern IJsselheem. Dagelijks zag ik hoe ouderen proberen hun weg in het leven te vinden met de afname van fysieke mogelijkheden. Mijn passie en drijfveer was en is om iets te kunnen toevoegen aan de kwaliteit van leven van deze ouderen. Ik weet hoe groot de waarde is van kleine momenten van geluk. De visie en middelen van Leefplezier bleken in de praktijk goed toepasbaar. Nu ben ik zelfstandig trainer en coach en voeg ik vanuit die nieuwe rol meer plezier en waarde toe in het leven van kwetsbare ouderen met een beperking. Ik geef trainingen bij IMOZ vanuit de gedachte van belevingsgericht werken van Cora van der Kooij. De opleidingen zijn erkende opleidingen voor EVVer en GVPer in de zorg. In deze momenten ervaar ik veel Leefplezier en werkplezier; dat wat de deelnemers aan ervaringen meebrengen mag ik verbinden en ondersteunen. Het onbewust handelen bewust maken en door de interactie met elkaar versterken. Samen kunnen we zoveel mooie momenten realiseren. Daarom leg ik ook graag het accent op dat wat goed gaat, in ons werken, in onze dag en in het samen vorm en inhoud geven aan Leefplezier.

e-mail: hermienvanhelsdingen@gmail.com  tel: 06 41751214

Daisy Hatusupy

Daisy startte in 2015 haar sociale onderneming Unity Care. De naam zegt het al; zij draagt graag zorg voor een goed functionerende samenleving waarin mensen liefdevol naar elkaar omkijken.

Het eerste project van Unity Care, ‘Handmassage in de zorg’, loopt landelijk in de ziekenhuiszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en in wijkhuizen. Vrijwilligers, zorgmedewerkers en mantelzorgers worden door haar opgeleid en gaan vervolgens voor een minimale duur van één jaar handmassages geven aan mensen met een behoefte aan persoonlijke aandacht, liefdevolle aanraking en ontspanning. Ze motiveert om vanuit een liefdevolle intentie naar elkaar om te kijken en voor elkaar te zorgen, ook al heb je maar 5 minuten de tijd…

In diverse gemeenten startte zij het project ‘Handmassage, in verbinding met eenzaamheid’ en ging hiervoor een samenwerking aan met Movisie en Leefplezier. Er volgden mooie ontwikkelingen; naast dat voor velen de visie op eenzaamheid veranderd is, wordt er ook anders omgegaan met de wensen en behoeften van mensen met eenzame gevoelens. Er wordt beter geluisterd en samengewerkt. Haar werk ziet ze niet als werk, het is een echte levensmissie! “Het Leefpleziergedachtegoed heeft al velen een andere kijk gegeven op het leven. De sprankeling in iemands ogen, na het invullen van een Leefplezierboom, is wat mijn hart vervuld!”

e-mail: info@unitycare.nl  tel: 06 49844075

Mieke Hollander

Ik heb sinds 1972 kennis en ervaring opgebouwd binnen de zorg en binnen het beroepsonderwijs aan een breed scala aan zorgberoepen. Zowel in de rol van uitvoerder, als manager en bestuurder.
Centrale drijfveer bij al mijn werkzaamheden is waardecreatie als alle betrokkenen samenwerken aan een gemeenschappelijk doel. Patiënten en cliënten, mantelzorgers en vrijwilligers, hulpverleners en managers, bestuurders en beleidsmakers, ieder kan in de samenwerking iets van waarde toevoegen.
Het Leefpleziergedachtegoed spreekt me zo aan omdat het hier zo goed bij past. Het gericht inzetten en delen van kennis voor Leefplezier, leerplezier en werkplezier sluit naadloos aan bij wat mij drijft: waardecreatie bij alle betrokkenen.

e-mail: m.hollander@zorg4effect.com  tel: 06 20687396

Marga van den Heuvel

Ze werkt al meer dan dertig jaar met veel plezier in de zorgsector. Orde op zaken stellen, veranderen en innoveren lopen als een rode draad door de vele en diverse rollen en directiefuncties die ze heeft vervult. 

Ze is oprecht geïnteresseerd in wat mensen om wie het draait in de zorg echt belangrijk vinden, weet dit te vertalen naar en te verbinden met het (strategische) organisatiebelang en vice versa.

Ze werkt vanuit de sterke overtuiging dat goede bedrijfsresultaten ontstaan door te werken vanuit het Leefplezierprincipe en niet vanuit regels, procedures, beheersing en controle. Daarin is ze niet dogmatisch maar wel koersvast, resultaatgericht en waar nodig confronterend.

Samen met Jerry Fortuin is ze eigenaar van adviesbureau Wijtz dat als motto heeft ‘anders denken, kijken en doen. Onder dit motto heeft ze recent als interim Locatiemanager en Hoofd Behandelzaken samen met bewoners, hun naasten en medewerkers in korte tijd het negatieve imago van het verpleeghuis weten om te buigen en laten zien dat het echt kan: meer Leefplezier, meer werkplezier, meer leerplezier, minder kosten en betere resultaten.

e-mail: marga@wijtz.nu  tel: 06 22207221

Sara Wind

Sinds 1997 ben ik werkzaam in de zorg; als B-verpleegkundige, teamleider en arbo-verpleegkundige. Na 2010 werkzaam in welzijn en zorg voor ouderen. Het laatst als projectleider welzijn bij WZC IJsselheem.

In al mijn werk staat voorop dat teams en professionals samenwerken, elkaar kennen, kunde delen. Met als basis dat doen wat er voor een client toe doet. Wat heeft iemand nodig, waar wordt iemand blij van? 

Sinds de zomer van 2019 ben ik zelfstandig zorgondernemer bij de Eemhoeve waar we iedereen die wat extra ondersteuning nodig heeft een goede passende werkplek bieden. We richten ons op mensen met een verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. We werken in een kleine groep. Prikkelarm, ontspannen en met rust creëren wij een veilige en gestructureerde dagbesteding en logeeropvang. Met de groep werken we in de moestuin en boomgaard, houden ons bezig met creatieve activiteiten en werken we aan het inrichten van een kleine streekwinkel en theetuin.

Leefplezier gun ik iedereen. Mijn basisovertuiging is: houd het eenvoudig, oordeel niet, doe wat nodig is en durf vaste structuren los te laten als dat ten goede komt van het leefplezier en geluk van die ander.

e-mail: sarawind@hotmail.nl  tel: 06 37165892

Anne Heleen Bijl

Werkt sinds 30 jaar als adviseur en trainer voor heel diverse sectoren. Zij begeleidt conferenties, workshops en trainingen om op een creatieve manier nieuwe ideeën , producten of beleid te bedenken, ondernemerschap te bevorderen en doorbraken te creëren. Zij heeft een aantal prijzen mogen ontvangen voor haar vernieuwende concepten  m.b.t. sociale innovatie, inspirerende samenwerking en het creëren van visie waar iedereen mee aan de slag kan en wil gaan. De laatste vijf jaar deed zij grote projecten in de ouderenzorg om gezamenlijk met alle betrokkenen, cliënten, familie, mantelzorgers, medewerkers en wijkbewoners wensen waar te maken. Zij heeft inmiddels in 21 landen gewerkt en doet haar werk met veel plezier, omdat je met eenvoudige, creatieve methodes en het benutten van talenten zoveel kunt bereiken waardoor mensen weer veel meer vitaliteit en leefplezier krijgen. Het gedachtegoed van de Academie voor Leefplezier is haar uit het hart gegrepen en daarom is zij graag ambassadeur.

e-mail: ah.bijl@planet.nl  tel: 06 50281760

Jerry Fortuin

Heeft ruim 10 jaar verpleegkundigen mogen opleiden voor hij de overstap maakte naar de zorgsector. Daar heeft hij in de afgelopen 25 jaar met veel passie en plezier zorgorganisaties geholpen in het kiezen en toepassen van nieuwe technologie. Zijn drive is daarbij in al die jaren geweest om medewerkers en cliënten te ondersteunen. Nieuwe technologie moet medewerkers meer werkplezier geven en bijdragen aan het Leefplezier van cliënten.

Samen met Marga van den Heuvel is hij eigenaar van adviesbureau Wijtz dat als motto heeft ‘anders kijken, denken, doen’. De afgelopen jaren zijn mogelijkheden en belang van technologie in de directe relatie tussen cliënten en medewerkers sterk toegenomen. Gedreven door het motto van Wijtz zorgt hij er voor dat de ervaring van de eindgebruiker het vertrekpunt is voor de inzet van technologie. Alleen op die manier doet technologie wat het moet doen. Het bijdragen aan meer Leefplezier, meer werkplezier, meer leerplezier, minder kosten en betere resultaten.

e-mail: jerry@wijtz.nu  tel: 06 53938935

Jan Thie

Jan Thie werkt al meer dan 35 jaar in de zorgsector. Hij heeft een sociaal geneeskundige achtergrond. Zijn passie is de langdurende zorg bij mensen thuis, of dat nu het eigen huis is, een woonvorm of verpleeghuis. Bijzondere belangstelling heeft het toepassen van (nieuwe) technologieën om mensen zo lang mogelijk daar te laten wonen waar ze zoveel mogelijk Leefplezier kunnen ervaren. Veel zorgorganisaties heeft hij ondersteund bij het kiezen van passende technologie en het inbedden daarvan in de werkprocessen en zorgprocessen. De stem van de bewoners, hun mantelzorgers en van de zorgmedewerkers staat daarbij steeds voorop. Een absolute voorwaarde om die technologie te laten werken voor de gebruikers. Leefplezier en werkplezier gaan hand-in-hand en versterken elkaar. Jan heeft gewerkt bij Het Groene Kruis (thuiszorg) en vervolgens bij KITTZ (KwaliteitsInstituut voor Toegepaste ThuisZorgvernieuwing). Hij werkt nu deels als freelancer en deels bij Vilans, waar hij de afgelopen jaren vooral als In voor zorg! coach organisaties ondersteund heeft bij het toepassen van technologie in de zorg van alledag.

e-mail: janthie@mac.com  tel: 06 22996670

Gerni Luttikhuis

In de rol van trainer, (team)coach en adviseur, zet  zich al ruim 20 jaar in om mensen en hun organisaties te begeleiden bij ontwikkelvragen. Dat doet ze vanuit haar eigen bureau en als docent aan de RuG. Met een achtergrond als orthopedagoog en arbeids- en organisatiekundige werkte ze voorheen in diverse beleids- en adviesfucties in onder meer de gezondheidszorg. Haar streven is leerprocessen te ondersteunen die bijdragen aan duurzaam resultaat van organisaties en de persoonlijke kracht van mensen. Kracht die gevoed wordt door behoefte aan competentie, autonomie en verbinding. Als begeleider van het programma ZINN-Leven heeft zij gemerkt hoe het Leefplezier van kwetsbare bewoners en het werkplezier van medewerkers groeit als een organisatie kiest voor co-creatie om wensen waar te maken en doelen te realiseren. Waarbij sprake is van goed samenspel tussen bewoners, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers, en de inzet van ieders talent en wijsheid. De waarde is zichtbaar in stralende mensen. Gerni werkt volgens de principes van de progressiegerichte benadering, Appreciative Inquiry en Deep Democracy.

e-mail: info@gerniluttikhuis.nl  tel: 06 49387050

Irma Rabelink

Ik werk vanaf 1986 in het beroepsonderwijs voor de sector Zorg en Welzijn. Aanvankelijk als docent voor de klas, later als onderwijskundig medewerker en projectleider van diverse innovatieprojecten.  Vanaf 2012 ben ik werkzaam als manager zorg en welzijn voor het Consortium Beroepsonderwijs, een landelijke stichting, van, voor en door opleiders in het beroepsonderwijs. Het Consortium ontwikkelt op basis van co-creatie onderwijs- en examenproducten voor studenten en verzorgt implementatietrajecten en trainingen voor docenten en teams. Het Consortium is tevens examenorganisatie voor de herregistratie wet BIG. Ik heb enorm respect voor studenten, jong en ouder, die kiezen voor een loopbaan binnen zorg en welzijn. Zij zetten zich in voor een ander, die om wat voor reden dan ook hulp nodig heeft. Deze studenten hebben recht op een goede opleiding, afgerond met een waardevol diploma.

Ik vind het belangrijk dat studenten binnen zorg en welzijn kennismaken met Leefplezier. De lespakketten en e-learningmodules uit de Leefplezieracademie worden dan ook aangeboden binnen ons onderwijsmateriaal. Zo leren (toekomstig) beroepsbeoefenaars de waarde van dit concept kennen en kunnen dit meenemen naar en verspreiden via hun stage en/of werkplek.

e-mail: irabelink@consortiumbo.nl  tel: 06  83164827

Liesbeth Mantel

Liesbeth Mantel werkt ruim 25 jaar met veel plezier in de zorgsector. Meer dan 10 jaar geleden, toen zij als manager in een verpleeghuis werkte, ondervond ze hoe bewoners in een verpleeghuis geleefd werden en de regie over hun dagelijks leven volledig kwijt waren. Ze dacht: dit kan en moet anders en zette de eerste serieuze stappen op het pad van anders kijken, anders denken, anders doen. Uiteindelijk bracht Jerry Fortuin, een van de ambassadeurs, haar in contact met de principes van Leefplezier en sindsdien draagt zij de Leefplezier gedachte een warm hart toe. Sterker nog: Leefplezier centraal stellen bij mensen die afhankelijk zijn van de hulp van anderen is voor haar vanzelfsprekend. Dit vraagt om verandering. Ze is ervan overtuigd dat het een verandering is die het leven voor iedereen leuker maakt als aandacht voor Leefplezier voorop staat in het dagelijks handelen van iedereen die bij de zorg aan kwetsbare mensen betrokken is. Ten eerste is het goed voor de van zorg afhankelijke mensen; hun wensen en behoeften komen centraal te staan. Ten tweede is het ook goed voor de familie en mantelzorgers: zij ervaren meer voldoening. En ten derde is het goed voor de professionals die de zorg verlenen of verantwoordelijk zijn voor de organisatie of de financiering: Leefplezier van bewoners en cliënten centraal stellen draagt enorm bij aan het werkplezier.

Wie wil dit nu niet. Voor deze verandering zet zij zich graag met veel plezier en enthousiasme in.

e-mail: liesbethm34@gmail.com  tel: 06 20110682

Margriet de Boer

Margriet heeft bijna 25 jaar in zorgorganisaties gewerkt in verschillende functies. In de laatste jaren was zij dagelijks met zorgverleners uit diverse sectoren (VVT, VG en GGZ) in gesprek over de wijze waarop de zorgverlening bijdraagt aan het ‘leefplezier’ van klanten. In de praktijk bleef het aansluiten bij de vragen, behoeften, wensen en verlangens van de klant een uitdaging. Ken je als zorgverlener en zorgorganisatie de behoeften van je klanten? Draagt de zorg die je levert er aan bij dat de klant (weer) de persoon kan zijn die hij/zij wil zijn en de dingen kan doen die hij/zij wil doen? Dit leverde in de praktijk diverse dilemma’s op. Vanuit haar rol droeg Margriet bij aan het versterken van de krachten van de zorgverleners, zodat zij met ‘werkplezier’ in staat zijn om samen met hun klanten kansen te creëren voor ‘leefplezier’.

Sinds 2018 werkt zij als adviseur gezondheidsbevordering bij GGD Drenthe. Vanuit die rol is zij nu vooral in gesprek met gemeenten en lokale samenwerkingspartners over het beschermen en bevorderen van de gezondheid van inwoners. Het gedachtengoed rondom leefplezier is vooral vanuit de (intramurale) zorg tot stand gekomen. Margriet ervaart dat het in de praktijk van de publieke gezondheid ook goed bruikbaar is. Zij draagt graag bij aan verdere toepassing.

e-mail: m.deboer@ggddrenthe.nl  tel: 06 15488249

Jenine Bijker

Jenine Bijker heeft ervaring op het gebeid van beleid, praktijk en uitvoering. Als verpleegkundige, als politicus en als beleidsmaker. Jenine is van oorsprong verpleegkundige en heeft een passie voor ouderenzorg. Wat draagt bij aan het leefplezier als de kwetsbaarheid toeneemt? Welke rol neem je daarin als professional? Als beleidsmedewerker bij Zorggroep Meander (ouderenzorg in Oost Groningen), projectleider van SamenOud heeft Jenine zich sterk gemaakt voor krachten en mogelijkheden van ouderen in de (preventieve) ouderenzorg en huisartsenzorg. Momenteel is Jenine actief als gemeenteraadslid en werkzaam bij GGD Drenthe als adviseur gezondheidsbevordering. Zij adviseert daarbij gemeenten bij de invulling van het lokaal preventiebeleid. Naast de leefstijl thema’s zoals roken, alcohol en gewicht begint daarin steeds meer aandacht te komen voor thema’s als zingeving en welbevinden als pijler voor de gezondheid.

e-mail: jeninebijker@hotmail.com  tel: 06 29246829

Guido van Alphen

Guido is partner bij Coreon, 15 jaar adviseur in de zorg, met een achtergrond in technologie en ICT. Guido denkt vanuit de behoefte van de mens en kijkt met een kritisch oog naar functionaliteit en praktische inzetbaarheid van techniek. Vervolgens haalt hij drempels weg om doelen van mensen te bereiken.

Vrijheid in eigen huis. Familie die met een vertrouwd gevoel de deur uit gaat.De mensen om je heen maken het verschil, elke dag weer. De techniek in huis helpt met de rest. Juist met technologie: techniek draagt bij aan Leefplezier!

Guido werkt met slimme oplossingen. Van de vertaling van visie in een concreet plan tot het echte uitvoeren: technisch, bedrijfskundig en op de werkvloer. Leefplezier is voor mij een krachtige motivatie om te blijven werken en bijdragen met de implementatie van technologie waar mensen blij van worden: het voorkomt zorgelijke “als niets anders meer kan” toepassingen.

e-mail: guido@coreon.nl  tel: 06 54210943