X

de Leefplezierboom

Werken met de Leefplezierboom

De Leefplezierboom bestaat uit de BondigeBiografie en het DoePlan en helpt je om snel en bondig in kaart te brengen ‘wat er toe doet’ voor iemands Leefplezier.

De Leefplezierboom voert je langs iemands levensgeschiedenis en langs de verschillende levensgebieden die belangrijk zijn om het in het dagelijks leven naar de zin te hebben en te houden. De ervaring leert dat je in een half uur de Leefplezierboom op hoofdlijnen kunt invullen en je in één blik ziet wie iemand is en wat er toe doet voor het Leefplezier. In vervolggesprekken kan je de informatie verder uitdiepen en verfijnen. In de Hartenroos van Leefplezier vind je voor de zeven levensgebieden ter inspiratie aandachtspunten die je kunnen helpen bij het nadenken over waar je zoal met elkaar over kunt praten.

HOE KAN JE DE LEEFPLEZIERBOOM GEBRUIKEN

Bij het invullen van de Leefplezierboom gaat het erom in een open gesprek inzicht te krijgen in wat voor iemand belangrijk is. Vervolgens bepaal je, zo mogelijk samen, per levensgebied wat de belangrijkste punten zijn en plaats je deze in de vorm van trefwoorden op de Leefplezierboom. Zonodig betrek je familie of vrienden bij het gesprek om de informatie te krijgen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen.

Thuis is een ingevulde boom heel handig om ervoor te zorgen dat iedereen in het netwerk van familie en mantelzorgers over de nodige en dezelfde informatie beschikt. Dit maakt het met elkaar overleggen en ervaringen uitwisselen een stuk makkelijker. Hetzelfde geldt als er thuis hulpverleners bij de ondersteuning en zorg betrokken zijn.

Bij de overgang naar een nieuwe situatie kunnen familie, mantelzorgers of hulpverleners er voor zorgen dat een ingevulde Leefplezierboom meegaat. Zo hebben de hulpverleners daar vanaf het eerste moment de beschikking over de essentiële informatie om het iemand naar de zin te maken.

In de zorginstelling zorgt een ingevulde Leefplezierboom ervoor dat iedereen die bij een client betrokken is over de informatie beschikt die belangrijk is om het deze persoon naar de zin te laten hebben. Zorg er dan wel voor dat de boom op een plaats ligt of hangt waar deze voor iedereen te raadplegen is. Bijvoorbeeld op de kamer. Daarnaast kan een exemplaar in het dossier zijn opgenomen.

De BondigeBiografie

De BondigeBiografie laat zien wie de persoon is waar je mee te maken hebt. Door deze in te vullen komen de levensgeschiedenis en de onderwerpen die er voor iemand werkelijk toe doen om het in het dagelijks leven naar de zin te hebben en te houden kernachtig in beeld. Na het invullen heb je een beeld van wie iemand is, van iemands geschiedenis en wat voor haar of hem in het hier en nu belangrijk is. Het levert ook inzicht in wat te doen om ervoor te zorgen dat iemand het naar de zin blijft hebben.

De kerngegevens rond de wortels over het ouderlijk gezin, het beroep van de ouders, waar iemand is opgegroeid en de schooltijd  geven een beeld van iemands jeugd. De gegevens rond de onderstam over het eigen gezin, het werk, de vrijetijdsbesteding en de woongeschiedenis schetsen het volwassen leven.

Samen geven ze in grote lijnen een beeld van de levensgeschiedenis van iemand. Wie is deze persoon, wat hield hem of haar bezig, wie zijn de naasten en hoe is het leven tot nu toe verlopen. Te weten hoe iemand is geworden tot de persoon die zij of hij nu is, geeft richting aan hoe en met welke bejegening je in contact kunt komen.

In de kroon vinden we voor elk van de zeven levensgebieden hoe iemand zich heeft ontplooid en is gegroeid in relatie met de wereld om zich heen. Elk met eigen voorkeuren, afkeuren of rituelen, kortom alle zaken uit het dagelijks leven die nu van belang zijn als je ervoor wilt zorgen dat iemand het naar de zin heeft of krijgt .

Het DoePlan

In het DoePlan leg je die punten vast  waar specifieke aandacht aan zal worden besteed. Basis vormen de trefwoorden die zijn geplaatst in de kroon van de BondigeBiografie. Per levensgebied wordt nagegaan aan welk onderwerp of thema gewerkt kan worden om het Leefplezier te bevorderen. Deze worden ingevuld op de Leefplezierboom van het DoePlan. Hierbij kan ook een periode worden ingevuld waarin aan het betreffende onderwerp extra aandacht wordt besteed.

Zo is duidelijk zichtbaar welke onderwerpen voor het vergroten van het Leefplezier van belang zijn en ontstaat er een op persoonlijke wensen en voorkeuren gestoeld DoePlan.

Essentieel is dat regelmatig, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks, nagegaan wordt wat het resultaat is. Is bereikt wat werd verwacht? En zo niet wat is hiervan de oorzaak? Is bijstelling nodig of zijn er belemmeringen die eerst aangepakt moeten worden? Dat weet je alleen als je regelmatig stil staat bij wat je van plan bent te gaan doen, bij wat je doet en wat het resultaat is. Het DoePlan draagt bij aan het stelselmatig vooruit- en terugkijken vanuit de optiek van het Leefplezier van iemand.

Waarom de Leefplezierboom

Bomen zijn net mensen. Ze groeien goed als ze stevig geworteld zijn en voldoende voedsel en licht krijgen. Hun stam en takken ontwikkelen zich voorspoedig als ze omringd zijn door andere bomen en zo elkaar tegen de elementen beschermen. De stam wordt langer en dikker, net als de takken. Waar meer licht en ruimte is worden de takken lang en stevig. Dun en zwak in de schaduw of dicht op een andere boom, daarom strijden bomen om ruimte en licht.

Bomen lijken op elkaar als ze familie van elkaar zijn zoals eiken en beuken. Je herkent ze gelijk en tegelijk is iedere eik, iedere beuk anders dan alle andere. Bij oude bomen is duidelijk de geschiedenis van de boom te zien.

Mensen zijn net bomen. Zij groeien en ontwikkelen zich net zo. Heeft iemand van jongs af aan de kans gekregen zich goed te wortelen en te ontwikkelen? Hoe is deze persoon in de loop der jaren gegroeid tot degene die we nu voor ons zien? Welke kanten heeft iemand meer ontwikkeld dan andere en wat betekent dat voor het Leefplezier van nu? En net als bij oude bomen kan je bij oude mensen, als je weet te kijken en te luisteren, duidelijk de geschiedenis van iemand zien.

boom leeg