X

Hulpbronnen

In je Leefplezierfabriek draait alles om de vraag of het je lukt je wensen om te zetten in acties die je momenten van Leefplezier opleveren. Het lukt je niet altijd om dit zelfstandig voor elkaar te krijgen en heb je hulpbronnen van buiten nodig. Bijvoorbeeld als bij het stijgen der jaren of bij een chronische aandoening je eigen vermogens teruglopen. De kans neemt toe dat je acties haperen en je niet de resultaten boekt die je graag wilt. Je momenten van Leefplezier worden schaarser, je kwaliteit van leven neemt af. 

Als je in deze situatie je Leefplezier op peil wilt houden, wordt het belang van ondersteuning alleen maar groter. Dan ben je geholpen als anderen  bereid zijn zich voor je in te zetten. Anderen die zich willen verdiepen in wat voor jouw Leefplezier belangrijk is. En die actief met je meedenken wat zij kunnen doen om je hierbij te ondersteunen. Hoe minder we zelf kunnen doen of hoe meer we de regie kwijt raken, hoe belangrijker de anderen zijn voor ons Leefplezier.

klik voor groter

Wie zijn die anderen die kunnen ondersteunen bij de productie van ons Leefplezier?

Mantelzorgers en vrijwilligers

De mensen die dicht bij je staan kennen het beste je behoeften en verlangens die belangrijk zijn om het naar je zin te hebben en weten ook wat je Leefplezier in de weg staat. Zij zijn dan ook vaak de eerst aangewezenen om je te ondersteunen bij het uitvoeren  van je acties om je wensen om te zetten in momenten van Leefplezier. Als deze ondersteuning meer structureel wordt, zijn je familieleden je mantelzorgers geworden. Vrienden en anderen die zich betrokken voelen en je ondersteunen zijn als vrijwilliger bij je leven van alledag betrokken. Mantelzorgers en vrijwilligers slaan een brug tussen je wensen en verlangens en de wereld om je heen. Het vraagt van hen dat ze oog hebben voor jouw wensen en zich kunnen inleven in wat er voor jou toe doet. En dit voorop willen stellen, zonder zichzelf uit het oog te verliezen. 

Hulpverleners

Als professionele hulpverleners een rol in je leven gaan spelen, hebben zij veel invloed op de aandacht en de ruimte die er is voor je Leefplezier. In wezen geldt voor hen hetzelfde als voor mantelzorgers en vrijwilligers, ze moeten oog hebben voor wat voor jou van waarde is voor je Leefplezier. En zich afvragen hoe zij daar een ondersteunende rol in kunnen spelen. Dit is des te belangrijker als je je niet meer thuis kunt redden en in een instelling gaat wonen. Dan is het noodzakelijk dat de hulpverleners daar keuze- en handelingsvrijheid hebben om die dingen te doen die aansluiten op de wensen en behoeften van de mensen waar zij zich voor inzetten.

Wat kunnen ze zoal doen…

Familie en vrienden kunnen je ondersteunen in je leven van alledag en als dat aan de orde is vanuit hun kennis en ervaring met wat voor jouw Leefplezier belangrijk is en van daaruit hulpverleners richting geven en voeden.

Thuiszorgmedewerkers kunnen actief nagaan wat Leefplezier geeft en in hun werk daarop aansluiten. Zij hebben bovendien oog voor alles wat de zelfredzaamheid en de veiligheid in huis vergroot en daarmee de behoefte aan ondersteuning waar mogelijk kan verminderen.

Verpleeghuismedewerkers kunnen het realiseren van Leefplezier als richtpunt nemen voor hun doen en laten van alledag. Van iedereen hebben zij in beeld wat voor hem of haar belangrijk is en welke acties hiervoor nodig zijn. Ze bekijken welke belemmeringen ze zonodig uit de weg moeten ruimen om dit te realiseren.

Behandelaars kunnen eventuele gezondheidsproblemen die de eigen vermogens aantasten proberen weg te nemen om het zelf doen en het zelf beslissen te versterken. Het is belangrijk dat zij oog hebben voor de neveneffecten die hun (be)handeling op het Leefplezier van iemand kan hebben.

Managers en leidinggevenden hebben de mogelijkheid een stimulerende cultuur te scheppen die medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunt bij het werken aan Leefplezier. Daarnaast kunnen ze zorgen ze voor een veilige en bewonersvriendelijke werk- en leefomgeving.

Handreikingen

Om te weten wat belangrijk is voor iemands Leefplezier en dit snel en eenvoudig in kaart te brengen zijn als handreiking de Hartenroos van Leefplezier en de Leefplezierboom ontwikkeld die daarbij kunnen helpen. Voor de mantelzorgers en vrijwilligers is naast een e-learning module het boekje Ken de Ander ontwikkeld. Dit helpt om in gesprek te gaan een in kaart te brengen wat op elk van de zeven levensgebieden van waarde is voor het Leefplezier van de Ander. Er is ruimte in het boekje om dit vast te leggen. Net zoals een ingevulde Leefplezierboom kan dit een belangrijk middel zijn om dat wat zij weten van wat voor jouw Leefplezier belangrijk is, over te dragen aan de betrokken hulpverleners. Deze kunnen dan hierop in hun denken en handelen aansluiten.