X

Contacten

Contact met medemensen is een essentiële behoefte. Aandacht geven en krijgen zorgen voor verbinding en betrokkenheid, met jezelf en met de ander. De relatie die je daardoor aangaat, geeft betekenis in je eigen leven. Het gaat niet alleen om woorden. In onze contacten geschiedt veel communicatie non-verbaal. Gezichtsuitdrukkingen en aanraken zijn een andere vorm van communiceren, zeker wanneer woorden tekort schieten. 

Contacten

Sociale contacten zijn voor mensen essentieel. Mensen zijn sociale wezens die deel willen uitmaken van een gemeenschap. Juist wanneer de wereld kleiner wordt doordat vertrouwde mensen wegvallen of dat men zelf minder kan ondernemen is het van belang anderen te blijven ontmoeten. Dit speelt vooral bij het ouder worden. Dan wordt het netwerk in de loop der jaren kleiner. Meestal stoppen de werkcontacten en verlies je op den duur familieleden, vrienden en kennissen.

Het aangaan van nieuwe contacten vraagt energie en durf. Het maakt voor de meeste mensen het leven leuker en aangenamer als ze over voldoende contacten beschikken. Natuurlijk zijn er mensen die graag op zichzelf zijn en die deze behoefte niet of nauwelijks hebben.

Met de moderne communicatiemiddelen zoals smartphones en tablets breiden contactmogelijkheden buiten de eigen woonomgeving of buurt zich steeds meer uit. Veel ouderen en mensen met beperkingen kunnen hier goed mee uit de voeten. Het zijn waardevolle technieken voor het behoud van sociale contacten.

Aandachtspunten voor wanneer je hier als ondersteuner mee aan de slag wilt…

elkaar ontmoeten: stimuleer contacten met anderen tenzij men graag alleen wil zijn. Ga na wie voor iemand belangrijk zijn. Let op zaken die contact bemoeilijken zoals doofheid, taalproblemen of het kleiner worden van het netwerk.

sociale netwerken:  Als mensen niet meer zelfstandig wonen ondersteun dan het onderhouden van oude sociale verbanden, zoals van de kerk of met buurtgenoten. Of bezoek samen bijvoorbeeld een café, een buurthuis, de kerk, een sportclub, het theater of organiseer activiteiten waar men gelijkgestemden kan ontmoeten. Maak het aantrekkelijk om bezoek te ontvangen. Denk bijvoorbeeld aan gezellige zitjes en bankjes.

omgaan met verlies: heb aandacht voor het verlies van familie, vrienden en kennissen. Ook het verlies van eigen mogelijkheden kan het aangaan van nieuwe betekenisvolle relaties belemmeren.

technologie: stimuleer het gebruik van moderne technologie en sociale media om de zelfredzaamheid en de sociale contacten van mensen te behouden of te vergroten. Rust medewerkers toe om te helpen met het omgaan met de apparatuur.

 Mogelijke gesprekspunten:

  • Vraag hoe belangrijk contacten voor iemand zijn.
  • Welke mensen zijn van betekenis voor u?
  • Met wie hebt u het meest contact?
  • Hoe gaan die contacten: bezoek, telefoon, tablet?
  • Zijn er mensen die u erg mist. Denkt u vaak aan hen, wilt u daar aandacht voor?
  • Heeft u behoefte aan nieuwe kennissen of vrienden, voor gezelligheid of voor diepgaande gesprekken?
  • Maakt u makkelijk nieuwe contacten?
  • Wat voor mensen spreken u aan, uit dezelfde streek, met dezelfde interesses of hobby’s?
  • Zijn dieren belangrijk voor u?